สูตรอาหาร

ขั้นตอนทำ บัวลอยนมสดสอดไส้ น่ากินมากๆ

ขั้นตอนทำ บัวลอยนมสดสอดไส้ น่ากินมากๆ

ส่วนผสม

1.แป้งข้าวเหนียว

2.ฟั กทองนึ่ ง

3.มั นม่วงนึ่ ง

4.น้ำต าลทราย

5.เกลือป่ น

6.น มส ด

7.น้ำสะอ าด

8.ใบเตย

ขั้ นต อ น

1.บ ดฟั กท อ งนึ่ ง มั นม่วงนึ่ งให้ละเ อี ย ด

2.แ บ่ งฟั กทองนึ่ ง มั นม่วงนึ่ ง ออกเป็น 2 ส่วน สำหรับทำไ ส้ และผสมแป้ง

3.เ ทแป้งข้าวเหนียวใส่ก ะล ะ มั งผสม ใ ส่ฟั กทองนึ่ งที่บ ดแล้วลงผสมแป้งค่อยๆ เ ติ มน้ำทำละนิ ด น ว ดให้แป้งเป็นเ นื้ อเดียวกับแ ป้ ง สำหรับมั นม่วงทำเหมือนกัน

4.นำแป้งที่น ว ดแล้วห่ อไว้ด้วยแ ร ปกันอ าก าศเข้าจะทำให้แป้งแ ข็ ง

5.นำฟั กทองนึ่ ง มั นม่วงนึ่ งที่บ ดแล้ว ส่วนที่แ ย กไว้ในข้อ 2 มาปรุงรสด้วยน้ำ ต าลทราย (น้ำต าลปี บก็ได้เช่นกัน) ใช้ส้อมคนให้เข้ากันชิ มให้มีรสหวานต ามชอบ

6.นำแป้งที่น ว ดไว้มาปั้ นให้กลม แล้วก ดให้แป้งแ ผ่จ ากนั้นนำไ ส้มาใส่ตรงกลาง แล้วห่ อหุ้ มด้วยแป้งให้มิ ด ค ลุ กแป้งข้าวเหนียวพักไว้ ไม่ให้แป้งติ ดกัน

7.ต้ มน้ำเปล่าให้เ ดื อ ด ใส่ใบเตยลงไปจ ากนั้นใส่ตัวบั วล อ ยที่ปั้ นไว้ ปั้นพอตั วบั วล อ ยล อ ยขึ้นมา แล้วตั กมาพั กในน้ำอุ ณ ห ภู มิห้อง ตั กใส่ถ้วยเ ต รี ย มไว้

8.นำน มส ดไปอุ่ นพอร้ อ น เ ทใส่ถ้วยที่ทำตั วบั ว ล อ ยไว้
เ ค ล็ ด ลั บ: * สามารถเ ป ลี่ ย นจ ากน ม ส ด เป็นช าน ม น้ำขิ ง หรือกะทิก็ได้เช่นกันค่ะ

สู ต รโดย
weena mania

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X